Περιήγηση: Αναρχοαυτόνομοι

Πολιτική
Τραμπούκικη επίθεση σε βάρος φοιτητών — μελών της ΚΝΕ — Εργο από τα παλιά…

Η τρα­μπού­κι­κη επί­θε­ση σε βάρος φοι­τη­τών — μελών της ΚΝΕ από ομά­δα αυτο­α­πο­κα­λού­με­νων «αναρ­χο­αυ­τό­νο­μων» δεν μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί τυχαία. Προστίθεται…