Περιήγηση: Ανασκαφή

Πολιτισμός
Ακέφαλο άγαλμα που πιστεύεται ότι είναι της Αρτέμιδας ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο

Ακέ­φα­λο άγαλ­μα που πιστεύ­ε­ται ότι ανή­κει στην αρχαία θεά Αρτέ­μι­δα έφε­ραν στο φως μέλη της αιγυ­πτο­ελ­βε­τι­κής αρχαιο­λο­γι­κής απο­στο­λής στην αρχαία…