Περιήγηση: Ανασκόπηση 2017

Πολιτισμός
Ανασκόπηση: Ανθρωποι των Γραμμάτων και της Τέχνης που «έφυγαν» το 2017

Το 2017 «έφυ­γαν» σημα­ντι­κοί άνθρω­ποι της Τέχνης και των Γραμ­μά­των. Απο­χαι­ρε­τώ­ντας τους ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε κι ένα βιω­μα­τι­κό κομ­μά­τι της συλ­λο­γι­κής μας μνή­μης. Έφυ­γε από…