Περιήγηση: Ανασκόπηση 2018

Πολιτισμός
Άνθρωποι των Γραμμάτων, των Τεχνών, της Επιστήμης που «έφυγαν» το 2018 — Άνθρωποι που άφησαν το στίγμα τους

Ουδείς ανα­ντι­κα­τά­στα­τος μα καθέ­νας μονα­δι­κός. Κάποιοι από αυτούς που «έφυ­γαν» το 2018 άφη­σαν το δικό τους ίχνος στα Γράμ­μα­τα, στις Τέχνες,…

Διεθνή
Ανασκόπηση των σημαντικότερων διεθνών γεγονότων που σφράγισαν το 2018

Ανα­σκό­πη­ση των σημα­ντι­κό­τε­ρων διε­θνών γεγο­νό­των που σφρά­γι­σαν τη χρο­νιά που φεύ­γει 21 Ιανουα­ρί­ου: Τουρ­κι­κά στρα­τεύ­μα­τα μπαί­νουν στην περιο­χή του Αφρίν,…

Επιστήμη
Οι σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις και τα άσχημα του 2018 (ΒΙΝΤΕΟ)

Το επι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό “Science” ανα­κή­ρυ­ξε ως το σημα­ντι­κό­τε­ρο επι­στη­μο­νι­κό επί­τευγ­μα του 2018 μια «τρι­πλέ­τα» νέων μεθό­δων, που επι­τρέ­πουν στους επιστήμονες…