Περιήγηση: Αναστασία Αικατερίνη Αλεξοπούλου

Επικαιρότητα
Ελληνική Λύση: Βουλευτής ανεξαρτητοποιήθηκε και μετά από μισή ώρα… άλλαξε γνώμη!

Τρα­γε­λα­φι­κά πράγ­μα­τα συνέ­βη­σαν σήμε­ρα το πρωί στο ακρο­δε­ξιό κόμ­μα Ελλη­νι­κή Λύση, καθώς η βου­λευ­τής Ανα­στα­σία Αικα­τε­ρί­νη Αλε­ξο­πού­λου πρό­λα­βε μέσα σε…