Περιήγηση: Αναστασία Ζήση

Απόψεις
Γυναίκες και πολιτική

Γρά­φει η Ανα­στα­σία Ζήση // Καθη­γή­τρια Ψυχι­κής Υγεί­ας, Τμή­μα Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας, Παν/μιο Αιγαί­ου Η νέα κοι­νο­βου­λευ­τι­κή σύν­θε­ση και ο σχη­μα­τι­σμός της νέας…

Παιδεία
Ούτε «θύτες» ούτε «θύματα»: σχολική ζωή χωρίς ετικέτες

Γρά­φει η Ανα­στα­σία Ζήση // Ανα­πλη­ρώ­τρια Καθη­γή­τρια Ψυχι­κής Υγεί­ας, Τμή­μα Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας, Παν/μιο Αιγαί­ου Την τελευ­ταία δεκα­ε­τία, ο «σχο­λι­κός εκφο­βι­σμός» ανα­δεί­χθη­κε στο δημόσιο…

Απόψεις
Κρατούμενες γυναίκες στα σωφρονιστικά καταστήματα και το πολλαπλό κοινωνικό στίγμα

Γρά­φει η Ανα­στα­σία Ζήση // Ανα­πλη­ρώ­τρια Καθη­γή­τρια Ψυχι­κής Υγεί­ας, Τμή­μα Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας, Παν/μιο Αιγαί­ου Ποιες είναι οι κρα­τού­με­νες γυναί­κες εντός των σωφρο­νι­στι­κών καταστημάτων;…

Απόψεις
Μεγαλώνοντας στην άκρη της πόλης: αστική απογύμνωση και διακινδύνευση

Γρά­φει η Ανα­στα­σία Ζήση // Ο θάνα­τος του μικρού μαθη­τή στο Μενί­δι από «αδέ­σπο­τη» σφαί­ρα κατά τη διάρ­κεια της σχο­λι­κής γιορ­τής την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη, το συμ­βό­λαιο θανά­του και η εν ψυχρώ δολο­φο­νία στα Γλυ­κά Νερά, Αττι­κής έξω από την σχο­λι­κή αυλή πριν δύο μήνες 

Κοινωνία
«Black Friday» ή «Blind Friday»

Γρά­φει η Ανα­στα­σία Ζήση* // Οι μεγά­λες ουρές έξω από τα εμπο­ρι­κά πολυ­κα­τα­στή­μα­τα της πόλης δεν ήταν μια είδη­ση ενός αμε­ρι­κά­νι­κου τηλεοπτικού…