Περιήγηση: Ανασφάλιστοι

Απόψεις
Ενοχλήθηκαν…

Τους χάλα­σε η «σού­πα», ενο­χλή­θη­καν και… επι­στρά­τευ­σαν Πολά­κη, με τις γνω­στές χυδαιό­τη­τές του! Εναν ακό­μα κλα­σι­κό ψευ­το­κα­βγά πήγαν να στήσουν…