Περιήγηση: Ανασχηματισμός

Επικαιρότητα
Με δηκτική ανακοίνωση το Ισραηλίτικου Συμβούλιο καλεί τον Θάνο Πλεύρη να ζητήσει συγνώμη

Το Κεντρι­κό Ισραη­λι­τι­κό Συμ­βού­λιο (ΚΙΣΕ) υπεν­θυ­μί­ζει τις κατά και­ρούς αντι­ση­μι­τι­κές ανα­φο­ρές και δηλώ­νει ότι ανη­συ­χεί για την υπουρ­γο­ποί­η­ση του Θάνου Πλεύρη…

Επικαιρότητα
Ανασχηματισμός: Δεν αποδέχεται την υπουργοποίηση ο Ευάγγελος Αποστολάκης

Δεν απο­δέ­χε­ται ο Ευάγ­γε­λος Απο­στο­λά­κης την πρό­τα­ση του πρω­θυ­πουρ­γού να ανα­λά­βει υπουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας. Σύμ­φω­να με τις μέχρι τώρα πληροφορίες…

Πολιτική
Σχόλιο του ΚΚΕ για τον ανασχηματισμό: Εγινε δεκτό το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για κοινούς υπουργούς

Επι­τά­χυν­ση του αντι­λαϊ­κού κυβερ­νη­τι­κού έργου συνι­στά ο ανα­σχη­μα­τι­σμός της κυβέρ­νη­σης σημειώ­νει το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ που σχολιάζει…