Περιήγηση: Ανασύνταξη εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος

Πολιτική
Ορισμένα συμπεράσματα από τη μάχη για ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος

Βασι­κό ζήτη­μα που βάζου­με στη συζή­τη­ση στο τρί­το κεί­με­νο των Θέσε­ων είναι η κατά­στα­ση στο εργα­τι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα σήμε­ρα, η…