Περιήγηση: Ανδρέας Ονουφρίου

Λογοτεχνία
Γ. Παπαοικονόμου: Με αφορμή τη βράβευση της «Μάντρας» του Ανδρέα Ονουφρίου με το βραβείο πεζογραφίας «Μάρκος Αυγέρης»

Με πόση ευχα­ρί­στη­ση και ζωο­γό­να έκπλη­ξη διά­βα­σα, στα πλαί­σια του δια­γω­νι­σµού “Μάρ­κος  Αυγέ­ρης”, το µυθι­στό­ρη­µα του κύπριου πεζο­γρά­φου Ανδρέα Ονούφριου.…

Πρόσωπα
ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ

Γρά­φει η Φαί­δρα Ζαμπα­θά-Παγου­λά­του // Από­ψε  καλω­σο­ρί­ζου­με έναν αγα­πη­τό συνά­δελ­φο, εξαί­ρε­το συγ­γρα­φέα, από την πλη­γω­μέ­νη αλλά πάντα αγα­πη­μέ­νη Κύπρο μας.…