Περιήγηση: Ανδρέας Ριζούλης

Απόψεις
Τα έργα των κομμουνιστών δημάρχων και οι κραυγές των δουλικών

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Δια­ψεύ­στη­καν οι κρυ­φές ελπί­δες δια­φό­ρων για απο­τυ­χία των κομ­μου­νι­στών δημάρ­χων (κρυ­φο­γε­λού­σαν, τι θα μπο­ρού­σαν να κάνουν σε ένα τόσο…