Περιήγηση: Ανδρέας Τζήμας

Πρόσωπα
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΗΜΑΣ (Σαμαρινιώτης )

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΗΜΑΣ (Σαμα­ρι­νιώ­της ), Καστο­ρια­νός δικη­γό­ρος, υπήρ­ξε μέλος της ΟΚΝΕ από το 1924. Οντας φοι­τη­τής στο Πανε­πι­στή­μιο της Θεσ­σα­λο­νί­κης ήταν δρα­στή­ριο μέλος της…