Περιήγηση: Ανθρωπολόγοι

Επιστήμη
Πριν 45.000 χρόνια οι άνθρωποι είχαν ήδη αρχίσει να ζουν στα βουνά της Αιθιοπίας

Μία διε­θνής διε­πι­στη­μο­νι­κή ομά­δα ανα­κά­λυ­ψε σε ένα ορει­νό κατα­φύ­γιο στη νότια Αιθιο­πία τις αρχαιό­τε­ρες μέχρι σήμε­ρα ενδεί­ξεις προϊ­στο­ρι­κής δια­βί­ω­σης σε…