Περιήγηση: Ανθρώπινες βόμβες

Διεθνή
Unicef: Όλο και περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούνται ως «ανθρώπινες βόμβες» στη Νιγηρία

Οι ισλα­μι­στές της οργά­νω­σης Μπό­κο Χαράμ χρη­σι­μο­ποιούν όλο και περισ­σό­τε­ρο παι­διά, στην πλειο­νό­τη­τά τους κορί­τσια, ως «ανθρώ­πι­νες βόμ­βες» στη βορειοανατολική…