Περιήγηση: Ανθρώπινο κρέας

Διεθνή
Μήπως έχουμε ξεφύγει τελείως; Σουηδός επιστήμονας προτείνει κατανάλωση ανθρωπίνου κρέατος κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη!!!

Σου­η­δός επι­στή­μο­νας σε συνέ­δριο στη Στοκ­χόλ­μη τάχθη­κε υπέρ της κατα­νά­λω­σης ανθρώ­πι­νου κρέ­α­τος για την κατα­πο­λέ­μη­ση της υπερ­θέρ­μαν­σης του πλα­νή­τη!!! Ο…