Περιήγηση: ανοίγουν τα σχολεία

Κοινωνία
“Οι γονείς ζητούν ανοιχτά σχολεία με μέτρα προστασίας και όχι πρωτόκολλα υπερμετάδοσης”

«Πρό­κλη­ση» χαρα­κτή­ρι­σε η Στέλ­λα Βαλα­βά­νη, εκπρό­σω­πος Τύπου της Ανώ­τα­της Συνο­μο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Μαθη­τών Ελλά­δας, το γεγο­νός ότι με τα μέτρα που…

Κοινωνία
Με “πρωτόκολλα υπερμετάδοσης” αντί για μέτρα προστασίας ξανανοίγουν τα σχολεία μετά τις γιορτές

Χωρίς ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας, όπως αραί­ω­ση των μαθη­τών στις τάξεις, ανοί­γουν την ερχό­με­νη Δευ­τέ­ρα τα σχο­λεία, σύμ­φω­να με ανα­κοι­νώ­σεις έγιναν…