Περιήγηση: Ανρί Μπαρμπύς

Ιστορία
08/01/1929: Όταν ο Α. Μπαρμπύς κατήγγειλε τη τρομοκρατία στην Ελλάδα

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // 08/01/1929:Ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Ανρί Μπαρ­μπύς, πρό­ε­δρος της «Επι­τρο­πής προ­στα­σί­ας των θυμά­των του φασι­σμού και της λευ­κής τρομοκρατίας»,…