Περιήγηση: Αντιδράσεις στην επίθεση στη Συρία

Επικαιρότητα
Βουλευτές του ΚΚΕ στην κατάθεση μήνυσης για την επίθεση της αστυνομίας στην αντιπολεμική κινητοποίηση της 16ης Απριλίου 2018

Οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ Χρή­στος Κατσώ­της και Γιάν­νης Γκιό­κας παρα­βρέ­θη­καν σήμε­ρα κατά τη δια­δι­κα­σία υπο­βο­λής μηνυ­τή­ριας ανα­φο­ράς-έγκλη­σης “κατά παντός υπευθύνου…

Επικαιρότητα
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Ανακοίνωση για την ιμπεριαλιστική επίθεση στην Συρία

Τη νέα ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση στην Συρία καταγ­γέλ­λει σε ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης τονί­ζο­ντας, μετα­ξύ άλλων,…

Επικαιρότητα
Χρυσή Αυγή: Κροκοδείλια δάκρυα για την Συρία από τα ναζιστικά τσιράκια του ΝΑΤΟ!

Ρεσι­τάλ υπο­κρι­σί­ας δίνει τις τελευ­ταί­ες μέρες η εγκλη­μα­τι­κή-ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή με αφορ­μή την ιμπε­ρια­λι­στι­κή στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση στην Συρία. Φορώ­ντας αντιπολεμικό…

Πολιτική
Η Νέα Δημοκρατία στο πλευρό των φονιάδων του συριακού λαού, χαρακτηρίζει «αναγκαία» την επίθεση!

Από το κόμ­μα που δια­χρο­νι­κά βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό των αμε­ρι­κα­νών και ευρω­παί­ων ιμπε­ρια­λι­στών-φονιά­δων και δικαιο­λο­γεί κάθε τους ενέρ­γεια, δε μπορεί…