Περιήγηση: Αντιεμβολιαστές

Επικαιρότητα
Κατέληξε από κορονοϊό ο αντιεμβολιαστής και αρνητής μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς

Πέθα­νε ο μητρο­πο­λί­της Αιτω­λί­ας και Ακαρ­να­νί­ας Κοσμάς, έπει­τα από μεγά­λη μάχη που έδω­σε με τον κορο­νο­ϊό. Ο μητρο­πο­λί­της Κοσμάς εισήχθη…

Διεθνή
Ιταλία: Αντιεμβολιαστής έδεσε με αιμοστατικό λάστιχο το χέρι του «για να μην μπει στο σώμα του το εμβόλιο»

Το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο στην Ιτα­λία κατα­γρά­φη­καν 141.262 κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού και 111 άνθρω­ποι έχα­σαν την ζωή τους. Συνο­λι­κά, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 1.084.295 διαγνωστικά…

Κοινωνία
«Θεματοφύλακες» του… φασισμού: Προτροπές ακόμα και σε δολοφονίες με «κείμενο υπογραφών»!

Νέα στοι­χεία σχε­τι­κά με τους λεγό­με­νους «θεμα­το­φύ­λα­κες», τις ακρο­δε­ξιές ομά­δες που προ­πα­γαν­δί­ζουν ενά­ντια στους εμβο­λια­σμούς, έρχο­νται στη δημο­σιό­τη­τα. Σύμ­φω­να με…

Διεθνή
Ιταλία: Νέες έφοδοι της αστυνομίας σε σπίτια αντιεμβολιαστών

Νέες εφό­δους σε σπί­τια αντιεμ­βο­λια­στών πραγ­μα­το­ποί­η­σε σήμε­ρα η ιτα­λι­κή αστυ­νο­μία. Συνο­λι­κά, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 29 έφο­δοι σε όλη την ιτα­λι­κή επι­κρά­τεια. Οι…

Κοινωνία
Δημοσκόπηση: Αμετάπιστοι οι αντιεμβολιαστές – Πολλοί εμπιστεύονται τη θρησκεία έναντι των γιατρών

Σε πανελ­λα­δι­κή δημο­σκό­πη­ση που διε­νήρ­γη­σε η εται­ρεία Pulse και στο ερώ­τη­μα εάν έχουν κάνει του­λά­χι­στον μία δόση του εμβο­λί­ου για…

Διεθνή
Ιταλία: Ακροδεξιοί και νεοφασίστες αντιεμβολιαστές επιτέθηκαν στα γραφεία συνδικάτου

Έντα­ση και συγκρού­σεις σημειώ­θη­καν σήμε­ρα το από­γευ­μα στην Ρώμη, στο τέλος της κινη­το­ποί­η­σης αντιεμ­βο­λια­στών που οργα­νώ­θη­κε στην κεντρι­κή πλα­τεία του…

Υγεία
ΚΚΕ: Η εγκληματική κυβερνητική πολιτική και οι αντιεμβολιαστές: Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Κεί­με­νο του Τμή­μα­τος Υγεί­ας — Πρό­νοιας της ΚΕ του ΚΚΕ Η εγκλη­μα­τι­κή δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας και τα τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα στους…