Περιήγηση: Αντιεμβολιαστικό κίνημα

Επικαιρότητα
Παραλήρημα Βελόπουλου κατά εμβολίου-επιστημόνων με… άρωμα ρατσισμού

Με λεκτι­κές ακρό­τη­τες και αντε­πι­στη­μο­νι­κή ρητο­ρι­κή ο πρό­ε­δρος της ακρο­δε­ξιάς «Ελλη­νι­κής Λύσης» Κυριά­κος Βελό­που­λος επι­χεί­ρη­σε και πάλι να καλ­λιερ­γή­σει κλίμα…

Προτεινόμενο
Το αντιεμβολιαστικό κίνημα κερδίζει συνεχώς έδαφος στο Facebook — Ανεκδιήγητα επιχειρήματα

Οι αντιεμ­βο­λια­στι­κές σελί­δες στο Facebook έχουν λιγό­τε­ρους συνο­λι­κούς ακό­λου­θους από ό,τι εκεί­νες υπέρ των εμβο­λί­ων, όμως είναι περισ­σό­τε­ρες σε αριθμό,…