Περιήγηση: Αντικαπνιστικός νόμος

Επικαιρότητα
Ποσοστά από τα πρόστιμα στους ένστολους για να τους πείσει να επιβάλουν στους παρανομούντες καπνιστές

Με ποσο­στά από τα πρό­στι­μα, που θα επι­βά­λουν στους παρα­νο­μού­ντες καπνι­στές, προ­σπα­θεί να κατευ­νά­σει το Υπουρ­γείο Υγεί­ας τις αντι­δρά­σεις των…