Περιήγηση: Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά

Προτεινόμενο
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά: Δεκάδες κρούσματα κορονοϊού στο προσωπικό και σε ασθενείς

Θετι­κά στον κορω­νο­ϊό δια­γνώ­στη­καν 24 μέλη του ιατρο­νο­ση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού στο αντι­καρ­κι­νι­κό νοσο­κο­μείο Μετα­ξάς, τις τελευ­ταί­ες δύο εβδο­μά­δες, με απο­τέ­λε­σμα κλινικές…