Περιήγηση: αντικομμουνιστική εκστρατεία ΕΕ

Ανακοινώσεις
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την προσπάθεια καθιέρωσης «ευρωπαϊκής μέρας» αντικομμουνισμού στην ΕΕ

Με αφορ­μή την υπο­γρα­φή του Συμ­φώ­νου Ρίμπε­ντροπ — Μόλο­τοφ στις 23 Αυγού­στου 1939, ανά­με­σα στην ΕΣΣΔ και τη Γερ­μα­νία, το περιε­χό­με­νο του…

Ιστορία
Αστικές λαθροχειρίες — αντικομουνιστικός οχετός με αφορμή το Σύμφωνο Μολότoφ — Ρίμπεντροπ

Στο επί­κε­ντρο της δια­πά­λης με τις αστι­κές προ­σεγ­γί­σεις δια­στρέ­βλω­σης και ανα­θε­ώ­ρη­σης της Ιστο­ρί­ας βρί­σκε­ται ο ψεύ­τι­κος ισχυ­ρι­σμός ότι η Σοβιετική…

Ανακοινώσεις
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Καταγγέλλει την επιχείρηση πλαστογράφησης της Ιστορίας από την ΕΕ

Καταγ­γε­λία της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ για τον αντι­κομ­μου­νι­σμό και την προ­κλη­τι­κή επι­χεί­ρη­ση πλα­στο­γρά­φη­σης της Ιστο­ρί­ας από την ΕΕ. Συγκε­κρι­μέ­να ανα­φέ­ρει: «Η…

Επικαιρότητα
Συνάντηση Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών Κομμάτων στις Βρυξέλλες — Η ομιλία του Δ. Κουτσούμπα

Ξεκί­νη­σαν το πρωί στις Βρυ­ξέλ­λες οι εργα­σί­ες της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Συνά­ντη­σης με θέμα «Τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα της Ευρώ­πης ενά­ντια στον αντικομμουνισμό,…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
ΚΚΕ-ΚΟΑ: Κυκλοφόρησε το Λεύκωμα για την Απελευθέρωση της Αθήνας και το Δεκέμβρη του 1944

Ανά­με­σα στις πρω­το­βου­λί­ες τιμής και μνή­μης της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ, για την ανά­δει­ξη της 75ης επε­τεί­ου Απε­λευ­θέ­ρω­σης της…