Περιήγηση: Αντικυκλώνας

Επικαιρότητα
Ισχυρός αντικυκλώνας σχηματίζεται στην Ευρώπη — Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Ένας ισχυ­ρός αντι­κυ­κλώ­νας, δηλα­δή ένα πολύ υψη­λό βαρο­με­τρι­κό, που θα διαρ­κέ­σει έως τις 24 Ιανουα­ρί­ου, ξεκί­νη­σε να σχη­μα­τί­ζε­ται στη Βορειοδυτική…