Περιήγηση: Αντιπολίτευση της Βενεζουέλας

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: Ενάντια στην σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και τη δεξιά αντιπολίτευση με φόντο τις εκλογές του 2024

Στην δημιουρ­γία ενός πλα­τιού, εργα­το-αγρο­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος που θα απο­τε­λέ­σει την εναλ­λα­κτι­κή στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2024 στο­χεύ­ει το Κομμουνιστικό…

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: «Συμφωνία μεταξύ ελίτ» οι συνομιλίες Μαδούρο-αντιπολίτευσης στο Μεξικό

«Συμ­φω­νία των ελίτ». Έτσι χαρα­κτη­ρί­ζει το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Βενε­ζου­έ­λας (PCV) το «μνη­μό­νιο κατα­νό­η­σης» στο οποίο κατέ­λη­ξαν η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρνηση…

Διεθνή
Βενεζουέλα: «Ο Γκουαϊδό είπε ψέματα στη χώρα και τη διεθνή κοινότητα» καταγγέλλουν πρώην υποστηρικτές του!

Θυμά­στε τον αχυ­ράν­θρω­πο των ΗΠΑ που πριν λίγους μήνες, έχο­ντας αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί πρό­ε­δρος της εθνο­συ­νέ­λευ­σης,  επι­χει­ρού­σε την πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή ανα­τρο­πή της νόμιμης…

Πολιτική
Αθλιότητες του πράκτορα του Γκουαϊδό στην Αθήνα: Θέλει να καταλάβει την πρεσβεία της Βενεζουέλας!

Ξεπερ­νώ­ντας κάθε όριο προ­κλη­τι­κό­τη­τας και θρά­σους, ο εκπρό­σω­πος του Χουάν Γκουαϊ­δό (του πρα­ξι­κο­πη­μα­τία-αχυ­ραν­θρώ­που των ΗΠΑ) στην Ελλά­δα ζητά από την…

Διεθνή
Ο Πομπέο παραδέχεται καθοδήγηση της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας — Επιλογή της CIA o Γκουαϊδό

Την παρέμ­βα­ση των ΗΠΑ στα εσω­τε­ρι­κά της αντι­πο­λί­τευ­σης της Βενε­ζου­έ­λας ούτως ώστε να δια­μορ­φω­θεί ενιαίο αντι­πο­λι­τευ­τι­κό μέτω­πο με στό­χο την ανα­τρο­πή της…

Επικαιρότητα
Βενεζουέλα: Στημένη προβοκάτσια από την αντιπολίτευση στα σύνορα με την Κολομβία — Κρίσιμα τα επόμενα εικοσιτετράωρα

Σε προ­βο­κα­τό­ρι­κη επί­θε­ση με σκο­πό να προ­κα­λέ­σουν έντα­ση προ­έ­βη­σαν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα μέλη της δεξιάς αντι­δρα­στι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης της Βενε­ζου­έ­λας στα σύνορα…

Επικαιρότητα
Κατάπτυστη ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ υπέρ του ακροδεξιού πραξικοπηματία της Βενεζουέλας Γουαϊδό

Σε ένα κατά­πτυ­στο ψήφι­σμα, η Κεντρι­κή Πολι­τι­κή Επι­τρο­πή του Κινή­μα­τος Αλλα­γής (ΚΙΝΑΛ) υιο­θε­τεί όλη την ιμπε­ρια­λι­στι­κή προ­πα­γάν­δα ενά­ντια στη Βενεζουέλα,…