Περιήγηση: Αντιπολίτευση της Βενεζουέλας

Διεθνή
Βενεζουέλα: ΗΠΑ και αντιπολίτευση εντείνουν το βρώμικο πόλεμο ενάντια στην κυβέρνηση Μαδούρο

Συνε­χί­ζε­ται με κάθε τρό­πο η επι­χεί­ρη­ση παρέμ­βα­σης των ΗΠΑ στο εσω­τε­ρι­κό της Βενε­ζου­έ­λας, με την Ουά­σιγ­κτον να γνω­στο­ποιεί το νέο της «όχη­μα» για την επέμβασή…

Διεθνή
Βενεζουέλα: «Παράνομη» η νέα θητεία του προέδρου Μαδούρο λέει η αμερικανόφιλη αντιπολίτευση

Σε νέα πρό­κλη­ση ενά­ντια στην κυβέρ­νη­ση και το λαό της Βενε­ζου­έ­λας προ­έ­βη η φιλο­α­με­ρι­κα­νι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση κηρύσ­σο­ντας χθες Σάβ­βα­το, μέσω του…

Διεθνή
Στην αντιδραστική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας απονεμήθηκε το βραβείο Ζαχάρωφ — Ανακοίνωση της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει την προ­κλη­τι­κή ενέρ­γεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου να απο­νεί­μει το λεγό­με­νο Βρα­βείο Ζαχά­ρωφ στην αντι­δρα­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενεζουέλας,…

Διεθνή
Όμοιος ομοίω: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το Βραβείο Ζαχάροφ 2017 στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας

Το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο απέ­νει­με σήμε­ρα το Βρα­βείο Ζαχά­ροφ 2017 για «την ελευ­θε­ρία του πνεύ­μα­τος» στη δημο­κρα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενε­ζου­έ­λας, πληροφορήθηκε…