Περιήγηση: Αντισηπτικά

Επικαιρότητα
Ανώτατο όριο αγοράς για αντισηπτικά — Τι προβλέπει η σχετική απόφαση

Ανώ­τα­το όριο αγο­ράς για αντι­ση­πτι­κά εξε­τά­ζει η κυβέρ­νη­ση, προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθούν φαι­νό­με­να πρό­σκαι­ρης εξά­ντλη­σης των απο­θε­μά­των στα ράφια, όπως είπε…