Περιήγηση: Αντιφασιστική Νίκη

Προτεινόμενο
9 Mάη 1945 — 9 Μάη 2020.… Τιμή και Δόξα στην Αντιφασιστική Νίκη των Λαών

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Δημή­τρης Παπα­θα­να­σί­ου // «Κάθε άνθρω­πος που αγα­πά την ελευ­θε­ρία, χρω­στά­ει στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό περισ­σό­τε­ρα από ό, τι μπο­ρεί ποτέ να…

Ιστορία
Κρίσιμες «λεπτομέρειες»… (Με αφορμή την Μέρα της Αντιφασιστικής Νίκης)

Σχό­λιο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Με αφορ­μή τα 75 χρό­νια της μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών παρου­σιά­ζου­με ορι­σμέ­νες κρί­σι­μες «λεπτο­μέ­ρειες» για τον Β’…

Σκίτσα
Ούτε στιγμή δε θα ξεχάσουμε ποιος νίκησε το φασισμό — Σοβιετικές αφίσες για την Αντιφασιστική Νίκη

Η Σοβιε­τι­κή Ενω­ση , ο λαός της, ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα των Μπολ­σε­βί­κων ήταν επι­κε­φα­λής, καθο­δη­γη­τής του τιτάνιου…