Περιήγηση: Αντιφασιστική Νίκη

Μουσική
Featured Video Play Icon
«Παππού, σ’ ευχαριστούμε για τη νίκη»: Ένα γνωστό ρωσικό τραγούδι σε απόδοση του Φώντα Λάδη

Με αφορ­μή την αντι­φα­σι­στι­κή νίκη του 1945 που γιορ­τά­ζε­ται στις 9 Μαΐ­ου η συν­θέ­τρια και συγ­γρα­φέ­ας Στέλ­λα Καρα­μπα­κά­κη παρου­σί­α­σε πριν…

Πολιτική
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την 9η Μαΐου 1945: Πάντα στην καρδιά των λαών. Πάντα στο στόχαστρο των αστών

78 χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται από την Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών. Εκα­τομ­μύ­ρια θυσιά­στη­καν για αυτήν και πολύ περισ­σό­τε­ροι εμπνέ­ο­νται μέχρι σήμε­ρα. Παρά…

Επικαιρότητα
Λετονία: Εργάτες οικοδόμοι αρνούνται να ξηλώσουν μνημείο του Κόκκινου Στρατού

Αντι­δρά­σεις σε εργά­τες ‑που αρνού­νται να κατε­δα­φί­σουν αντι­φα­σι­στι­κά μνη­μεία- προ­κα­λεί η εκστρα­τεία σβη­σί­μα­τος της ιστο­ρι­κής μνή­μης, που έχει εντα­θεί στη…

Προτεινόμενο
9 Mάη 1945 — 9 Μάη 2020.… Τιμή και Δόξα στην Αντιφασιστική Νίκη των Λαών

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Δημή­τρης Παπα­θα­να­σί­ου // «Κάθε άνθρω­πος που αγα­πά την ελευ­θε­ρία, χρω­στά­ει στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό περισ­σό­τε­ρα από ό, τι μπο­ρεί ποτέ να…