Περιήγηση: Αντιφασιστική συναυλία

Επικαιρότητα
Οι Ναζί στη φυλακή: Πλήθος λαού στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία στο Σύνταγμα (VIDEO)

Με μια μεγά­λη συναυ­λία στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος ολο­κλη­ρώ­θη­κε η σημε­ρι­νή αντι­φα­σι­στι­κή πορεία της Αθή­νας. Η πορεία που ξεκί­νη­σε νωρί­τε­ρα από…

Επικαιρότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης: Η διοίκηση Ζέρβα αρνείται να παραχωρήσει την πλατεία Αγ. Σοφίας για αντιφασιστική συναυλία!

«Τη δημο­τι­κή αρχή Θεσ­σα­λο­νί­κης που με από­φα­σή της αρνεί­ται να παρα­χω­ρή­σει την πλα­τεία Αγί­ας Σοφί­ας για τη διε­ξα­γω­γή της μεγάλης…

Εκδηλώσεις
Ένας χρόνος οι ναζί στη φυλακή: Συγκέντρωση και αντιφασιστική συναυλία στην Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 7 Οκτώβρη

Συγκέ­ντρω­ση και αντι­φα­σι­στι­κή συναυ­λία στη Θεσ­σα­λο­νί­κη διορ­γα­νώ­νουν την Πέμ­πτη 7 Οκτώ­βρη Εργα­τι­κά Σωμα­τεία, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι και η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθητών…