Περιήγηση: Αντρέι Ταρκόφσκι

Κινηματογράφος
Αντρέι Ταρκόφσκι, ένας από σημαντικότερους σύγχρονους σκηνοθέτες

Ο Σοβιε­τι­κός σκη­νο­θέ­της Αντρέι Ταρ­κόφ­σκι γεν­νή­θη­κε στις 4 Απρι­λί­ου 1932 και θεω­ρεί­ται ως ένας από τους κορυ­φαί­ους σύγ­χρο­νους κινη­μα­το­γρα­φι­στές. Ηταν…