Περιήγηση: Αντόν Μακάρενκο

Βιβλίο
Εκδήλωση για τον Μακάρενκο 🚩 «Το βιβλίο των γονιών» 🚩

Το Σάβ­βα­το 13 Απρί­λη, στις 6 μμ. στο κτί­ριο των Παι­δα­γω­γι­κών Τμη­μά­των Αθή­νας (Μικρό Αμφι­θέ­α­τρο Νέου Χημεί­ου, Ναυα­ρί­νου 13α) το περιο­δι­κό «Θέμα­τα Παι­δεί­ας» παρουσιάζει…

Εκδηλώσεις
«ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»:  «Οκτωβριανή Επανάσταση και Παιδεία»

Τα «ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και η NEW STAR  διορ­γα­νώ­νουν την εκδή­λω­ση «Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση και Παι­δεία», Ειση­γη­τής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΙΛΑΚΟΣ, Διδά­κτωρ φιλο­σο­φί­ας, Συντα­κτι­κή επι­τρο­πή περιο­δι­κού ΘEΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕIΑΣ, Πέμ­πτη 25 Μαΐου…