Περιήγηση: Απάτες

Κοινωνία
Οι ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τον τρόπο λειτουργίας της εγκληματικής ομάδας του «Μάξιμου Σαράφη»

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα στη Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Αττι­κής η παρου­σί­α­ση της εξάρ­θρω­σης εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, τα μέλη της οποί­ας διέ­πρατ­ταν απά­τες και…