Περιήγηση: Απαγορευτικό απόπλου

Επικαιρότητα
Συνεχίζονται τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω ισχυρών ανέμων

Συνε­χί­ζο­νται τα προ­βλή­μα­τα στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες, λόγω των θυελ­λω­δών βόρειων ανέ­μων που συνε­χί­ζουν να επι­κρα­τούν στο κεντρι­κό και νότιο Αιγαίο,…

Επικαιρότητα
Σε κλοιό κακοκαιρίας μεγάλο μέρος της χώρας — Απαγορευτικό απόπλου

Κακο­και­ρία θα επι­κρα­τή­σει σήμε­ρα με χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και παγε­τό, με εξαί­ρε­ση τη Δυτι­κή Ελλά­δα όπου ανα­μέ­νε­ται σχε­τι­κά βελ­τιω­μέ­νος και­ρός.   Ισχυρές…

Επικαιρότητα
Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω θυελλωδών νότιων ανέμων

Προ­βλή­μα­τα έχουν δημιουρ­γη­θεί στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες σε πολ­λές περιο­χές, λόγω των θυελ­λω­δών νότιων ανέ­μων που πνέ­ουν στα ανα­το­λι­κά και φθάνουν…

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία Ζηνοβία: Δύσκολη ημέρα η Δευτέρα — Χιόνια, κρύο και προβλήματα στις συγκοινωνίες (ΦΩΤΟ)

Κακο­και­ρία: Mε ολο­νύ­χτια προ­σπά­θεια άνθρω­ποι και μηχα­νές κρά­τη­σαν ανοι­χτό το εθνι­κό δίκτυο από την Αθή­να μέχρι τη Λαμία, παρά το γεγονός…