Περιήγηση: Απαντήσεις Αρχαία Ελληνικά

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021: «Βατά» τα θέματα στα Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία — Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις

Πανελ­λή­νιες 2021 Θέμα­τα:   Σε γενι­κές γραμ­μές «βατά» χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από τους καθη­γη­τές του Κοι­νω­νι­κού Φρο­ντι­στη­ρί­ου Αγί­ου Δημη­τρί­ου, οι οποί­οι σχο­λί­α­σαν για…