Περιήγηση: Απελευθέρωση Θεσσαλονίκης

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Ακροδεξιοί επιδιώκουν να ξαναγραφεί και να πλαστογραφηθεί η ιστορία της πόλης

Αγω­νι­στές και από­γο­νοι αγω­νι­στών της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την από­φα­ση της Εθνι­κής Αρχής Δια­φά­νειας να διε­νερ­γή­σει «έλεγ­χο νομι­μό­τη­τας» της…

Επικαιρότητα
Ποιοί θέλουν να ξαναγράψουν την Ιστορία της Θεσσαλονίκης; Ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Δημο­σιεύ­μα­τα του τύπου ανα­φέ­ρουν ότι το Σώμα Ελεγ­κτών Δημό­σιας Διοί­κη­σης (με εντο­λή ποιού?) ανέ­λα­βε να εξε­τά­σει αν είναι νόμι­μη η…

Ιστορία
Αλέκα Παπαρήγα: «Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης με τον ΕΛΑΣ νικητή αποδεικνύει το μεγαλείο του ΚΚΕ και του λαού»

Με ιδιαί­τε­ρη επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το πρωί της Κυρια­κής η εκδή­λω­ση της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ για τα 75 χρό­νια από την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Θεσσαλονίκης…

Ανακοινώσεις
«Δεν θα τους περάσει — Η Ιστορία δεν ξαναγράφεται» (Ανακοίνωση Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Θεσσαλονίκης)

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει στο λαό της πόλης τον βαν­δα­λι­σμό από ακρο­δε­ξιά από­βλη­τα της ανα­μνη­στι­κής πλά­κας για…

Επικαιρότητα
Φασιστοειδή βεβήλωσαν αναθηματική πλάκα για τους μαχητές του ΕΛΑΣ που απελευθέρωσαν τη Θεσσαλονίκη

Με σπρέι έβα­ψαν άγνω­στοι δρά­στες την ανα­θη­μα­τι­κή πλά­κα, που έχει τοπο­θε­τη­θεί πλη­σί­ον του Βασι­λι­κού Θεά­τρου, επί της Λεω­φό­ρου 30ης Οκτωβρίου,…

Επικαιρότητα
Αθλιότητες ακροδεξιών στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης: Ζήτησαν να ξηλωθεί η αναθηματική πλάκα της απελευθέρωσης

Την αρχή έκα­νε ο βου­λευ­τής Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΝΔ Στρ. Σιμό­που­λος, που ανι­στό­ρη­τα υπο­στή­ρι­ξε ότι τάχα οι Γερ­μα­νοί ναζί κατα­κτη­τές της Θεσσαλονίκης…

Ανακοινώσεις
Ανιστόρητη ανακοίνωση του βουλευτή της ΝΔ Στρ. Σιμόπουλου για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, για την ανι­στό­ρη­τη ανα­κοί­νω­ση του βου­λευ­τή της ΝΔ, Στράτου…