Περιήγηση: Απεξάρτηση

Κοινωνία
Οικογένειες των θεραπευομένων: Να μην αλλάξει «το πετυχημένο μοντέλο απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ»

«Για­τί η κυβέρ­νη­ση θέλει να αλλά­ξει ένα απο­τε­λε­σμα­τι­κό μοντέ­λο, που εδώ και σχε­δόν σαρά­ντα χρό­νια λει­τουρ­γεί με 75–80% επι­τυ­χία στην…