Περιήγηση: απεργία📌 2 Οκτώβρη 19

Απόψεις
Λογάριασαν χωρίς τους εργάτες και τα συνδικάτα τους χωρίς το ΠΑΜΕ…

📍 Απερ­γία & συλ­λα­λη­τή­ριο 2 Οκτώ­βρη📍 Άλλη μία μυριό­στο­μη απά­ντη­ση χιλιά­δων εργα­ζο­μέ­νων στο αντερ­γα­τι­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης σε Αθή­να — Πειραιά…

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για τη σημερινή μαζική απεργιακή κινητοποίηση

Νέα μαζι­κή απερ­για­κή απά­ντη­ση με καθα­ρή κατα­δί­κη του πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου — σκού­πα στους μισθούς, στις συμ­βά­σεις και στις συν­δι­κα­λι­στι­κές ελευ­θε­ρί­ες αναφέρει…

Απόψεις
«Καρφί» στο μάτι του Μητσοτάκη και των εργοδοτών η σημερινή απεργία — Απαράδεκτη παρέμβαση

Απα­ρά­δε­κτη παρέμ­βα­ση του πρω­θυ­πουρ­γού για τη σημε­ρι­νή απερ­γία, με στό­χο να ενερ­γο­ποι­ή­σει αντα­να­κλα­στι­κά κοι­νω­νι­κού αυτο­μα­τι­σμού και να δικαιο­λο­γή­σει όλα τα…

Επικαιρότητα
Απεργία 2 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Με στά­σεις εργα­σί­ας και απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, συμ­με­τέ­χουν οι εργα­ζό­με­νοι στα μέσα μετα­φο­ράς στην 24ωρη απερ­γία αντι­δρώ­ντας στο ανα­πτυ­ξια­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο της…

Επικαιρότητα
ΑΠΕΡΓΙΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ: «Παράνομη» κρίθηκε από την αστική δικαιοσύνη — Ναυτεργατικά σωματεία: «Δεν κάνουμε βήμα πίσω από την απόφασή μας»

Παρά­νο­μη κρί­θη­κε από το Πρω­το­δι­κείο Πει­ραιά και η νέα απερ­γία των ναυ­τερ­γα­τών στα λιμά­νια του Πει­ραιά, της Ραφή­νας, του Λαυρίου…

Επικαιρότητα
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: «Κάτω τα ξερά σας από τις συντάξεις📍 Ο αγώνας του λαού το δρόμο θα σας φράξει» 📌

🔊 📢  Η συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης 🔻🔻 🔸 Στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης στην συγκέ­ντρω­ση των συντα­ξιού­χων, κεντρι­κός ομιλητής…