Περιήγηση: απεργοσπασία

Επικαιρότητα
ΕΣΗΕΑ: Οριστική διαγραφή του Άρη Πορτοσάλτε για απεργοσπαστική δραστηριότητα

Τη δια­γρα­φή του Άρη Πορ­το­σάλ­τε, για απερ­γο­σπα­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, απο­φά­σι­σε το Πρω­το­βάθ­μιο Πει­θαρ­χι­κό Συμ­βού­λιο της Ένω­σης Ημε­ρη­σί­ων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών (ΕΣΗΕΑ). Πιο συγκεκριμένα,…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Παντού ίδιες πρακτικές απεργοσπασίας

Εργα­ζό­με­νοι της εται­ρεί­ας Portway, η οποία παρέ­χει υπη­ρε­σί­ες εξυ­πη­ρέ­τη­σης εδά­φους σε εθνι­κά αερο­δρό­μια της Πορ­το­γα­λί­ας, άρχι­σαν χθες τρι­ή­με­ρη απερ­γία στα αεροδρόμια…