Περιήγηση: Αποδέσμευση ΝΑΤΟ - ΕΕ

Επικαιρότητα
Μαζική μαχητική διαδήλωση στην αμερικάνικη πρεσβεία ενάντια στη συμφωνία για την επέκταση των ΝΑΤΟικών βάσεων

Συγκέ­ντρω­ση ενά­ντια στην ανα­νέ­ω­ση της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής συνερ­γα­σί­ας — επέ­κτα­ση των ΝΑΤΟι­κών βάσε­ων πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο κέντρο της Αθή­νας. Ακο­λού­θη­σε πορεία η…

Πολιτική
ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΥΔΑ Εγκατάσταση — «μαμούθ», με το βλέμμα στις επόμενες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις

Σε μια εγκα­τά­στα­ση — «μαμούθ» μετα­τρέ­πε­ται η αερο­ναυ­τι­κή βάση των Αμε­ρι­κα­νών στη Σού­δα, με δεδο­μέ­να τα σχέ­διά τους, όπως υπηρετούνται…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Να καταγγελθεί τώρα η «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας», να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές στρατιωτικές βάσεις!

Ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Εθνι­κής Αμυ­νας και Εξω­τε­ρι­κών, με θέμα τον επι­κίν­δυ­νο χαρα­κτή­ρα της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις στρα­τιω­τι­κές βάσεις,…