Περιήγηση: Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Κοινωνία
Την Τρίτη η πληρωμή των αποζημιώσεων για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας Απριλίου

Την πλη­ρω­μή των απο­ζη­μιώ­σε­ων για τις ανα­στο­λές Απρι­λί­ου περι­λαμ­βά­νει, μετα­ξύ άλλων, ο προ­γραμ­μα­τι­σμός των κατα­βο­λών από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας και…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Τεμενάδες απαιτεί η κυβέρνηση από τους ελεύθερους επαγγελματίες για να τους δώσει τα ψίχουλα των 300 ευρώ

Κου­το­πο­νη­ριές της κυβέρ­νη­σης με το δημό­σιο χρή­μα. Από τη μια το χρη­σι­μο­ποιεί για τη χει­ρα­γώ­γη­ση (και εξα­γο­ρά χαρα­κτη­ρί­ζε­ται χωρίς υπερβολή)…

Κοινωνία
Η κυβέρνηση εμπαίζει χιλιάδες εργαζόμενους με συνεχείς καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Περισ­σό­τε­ροι από 500.οοο εργα­ζό­με­νοι (και οι οικο­γέ­νειές τους) περι­μέ­νουν τα ψίχου­λα της απο­ζη­μί­ω­σης ειδι­κού σκο­πού (σε εργα­ζό­με­νους που ανε­στά­λη η…