Περιήγηση: Αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Επικαιρότητα
Γ. Μαρίνος: Το ΚΚΕ θα είναι στο πλευρό του λαού για διεκδίκηση αποζημιώσεων στο 100% των ζημιών

Εικό­νες ολο­κλη­ρω­τι­κής κατα­στρο­φής και κατοί­κους μέσα στην από­γνω­ση συνα­ντά το κλι­μά­κιο του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον Γιώρ­γο Μαρί­νο, μέλος του…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Αποσπασματικά τα κυβερνητικά μέτρα για τους πυρόπληκτους — Αποζημίωση στο 100% των λαϊκών οικογενειών

Απο­ζη­μί­ω­ση στο 100% των λαϊ­κών οικο­γε­νειών, βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών και κτη­νο­τρό­φων και ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο για απο­κα­τά­στα­ση του περι­βάλ­λο­ντος και ουσια­στι­κής στήριξη…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Ερώτηση στην Κομισιόν για άμεση και πλήρη αποζημίωση όλων των πυρόπληκτων

Κατε­πεί­γου­σα Ερώ­τη­ση προς την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή κατέ­θε­σαν οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης και Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος. Η Ευρωκοινοβουλευτική…