Περιήγηση: Αποκλεισμός Κούβας

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Να τερματιστεί ο απαράδεκτος αποκλεισμός της Κούβας από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα με αντι­προ­σω­πεία της Κεντρι­κής Ένω­σης Συν­δι­κά­των Κού­βας, η οποία αποτελείται…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: «Κατάπτυστο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κούβα»

Το πρό­σφα­το απα­ρά­δε­κτο ψήφι­σμα του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου ενά­ντια στην Κού­βα καταγ­γέλ­λει και κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­σή του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλίας…

Επικαιρότητα
Καταγγελία: Η Εθνική Τράπεζα απέρριψε δύο φορές έμβασμα οικονομικής ενίσχυσης για την Κούβα

Τον Ιού­νη, με αφορ­μή την προ­σπά­θεια ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης στην Κού­βα, οι εκδό­σεις «Ατέ­χνως» έτρε­ξαν μια σύντο­μης διάρ­κεια προ­σπά­θεια ενί­σχυ­σης της…

Διεθνή
Η Κούβα δεν είναι μόνη!

Η πρό­σφα­τη κλι­μά­κω­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας κατά της Κού­βας, του λαού της και της κυβέρ­νη­σής της είναι ένα καλά οργανωμένο…