Περιήγηση: Απουσία

Παιδεία
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ωμός εκβιασμός των μαθητών — Απουσία οι συμμετέχοντες στην κατάληψη

Δημο­σιεύ­θη­κε στο ΦΕΚ (4264/Β’/30.09.2020) η υπουρ­γι­κή από­φα­ση, με βάση την οποία καθί­στα­ται υπο­χρε­ω­τι­κή η σύγ­χρο­νη εξ απο­στά­σε­ων εκπαί­δευ­ση σε περιπτώσεις…