Περιήγηση: Απόπειρα δολοφονίας Μαδούρο

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

Σε ανα­κοί­νω­ση του για την πρό­σφα­τη από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας ενά­ντια στον Πρό­ε­δρο της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας Νικο­λάς Μαδού­ρο, το Γραφείο…

Διεθνή
Χρονολόγιο των επιθέσεων εναντίον του προέδρου Μαδούρο και της κυβέρνησής του (BINTEO)

Επί­θε­ση με χει­ρο­βομ­βί­δες από ένα ελι­κό­πτε­ρο, ανταρ­σία στρα­τιω­τι­κών, επί­θε­ση με μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη γεμά­τα εκρη­κτι­κά: ο πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας Νικολάς…