Περιήγηση: Απόφαση Δικαστηρίου για Χρυσή Αυγή

Επικαιρότητα
ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ: “Προσχεδιασμένη απόπειρα δολοφονίας” η επίθεση στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ

«Ήταν προ­σχε­δια­σμέ­νη από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας, ήταν ενέ­δρα, θέλα­νε να αφή­σουν νεκρούς πίσω τους. Είχε προ­α­ναγ­γελ­θεί στο βίντεο που ήταν Λαγός, Παναγιώταρος…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Αίτημα αναβολή από την υπεράσπιση Μιχαλολιάκου — Ρεσιτάλ Λαγού

Αίτη­μα ανα­βο­λής με την έναρ­ξη της δίκης υπέ­βα­λε η πλευ­ρά του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου στο δευ­τε­ρο­βάθ­μιο δικα­στή­ριο όπου εκδι­κά­ζε­ται η υπόθεση…

Ατέχνως
Δίκη Χρυσής Αυγής: Τέσσερις κρατούμενοι πρώην βουλευτές παρόντες στην έναρξη της εκδίκασης

Τέσ­σε­ρις κρα­τού­με­νοι πρώ­ην βου­λευ­τές παρό­ντες στην έναρ­ξη της εκδί­κα­σης Συνο­λι­κά εννέα κατη­γο­ρού­με­νοι, εκ των οποί­ων οι επτά κρα­τού­με­νοι, βρί­σκο­νται στο…

Επικαιρότητα
Οι ΝΑΖΙ στη ΦΥΛΑΚΗ ‑το σύνθημα που ακούγεται: Κοσμοσυρροή στο Εφετείο της Αθήνας

Την απαί­τη­σή τους να παρα­μεί­νουν οι ναζί εγκλη­μα­τί­ες της Χρυ­σής Αυγής στη φυλα­κή, δια­δη­λώ­νουν εργα­ζό­με­νοι, νεο­λαία, συντα­ξιού­χοι έξω από το…

Επικαιρότητα
Χρυσή Αυγή: Ξεκινά η δίκη σε β’ βαθμό — Οι κατηγορούμενοι, οι υποθέσεις, το διακύβευμα — «Οι ναζί στη φυλακή»

Επτά χρό­νια μετά την εκκί­νη­ση της πρω­το­βάθ­μιας δίκης για την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση Χρυ­σή Αυγή και σχε­δόν είκο­σι μήνες από την…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Καταχωρήθηκε στο βιβλίο αποφάσεων η ιστορική ετυμηγορία — Το σκεπτικό των δικαστών

Δεκα­ε­πτά μήνες μετά την ανα­κοί­νω­ση της ετυ­μη­γο­ρί­ας των δικα­στών του τρι­με­λούς εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των, για την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση που δρού­σε «υπό…

Επικαιρότητα
Επιθέσεις Φασιστών: Οργανωμένη, εγκληματική, μεθοδευμένη δράση, με τα χαρακτηριστικά ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης

Ένα μικρό «δείγ­μα» από το οπλο­στά­σιο των ναζι­στών Τα στοι­χεία που παρου­σί­α­σαν την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα τα εργα­τι­κά σωμα­τεία και οι…