Περιήγηση: Αρίκα Χιλή

Διεθνή
796 Χιλιανοί μολυσμένοι από Σουηδικά απόβλητα καλούνται να πληρώσουν 3,6 εκατομμύρια ευρώ!

 Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Τα μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα κατά­φε­ραν με πιστο­ποι­η­τι­κά από τις χου­ντι­κές υπη­ρε­σί­ες εργα­στη­ρί­ων του Πινο­σέτ(!) και την βοήθεια…