Περιήγηση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κοινωνία
ΑΠΘ: Κατέρρευσε τμήμα του μαρμάρινου υποστέγου στο κυλικείο της Κτηνιατρικής!!! (ΦΩΤΟ)

Σε κινη­το­ποί­η­ση στον πρό­ε­δρο του Τμή­μα­τος καλούν οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή» στον Φοι­τη­τι­κό Σύλ­λο­γο της Κτη­νια­τρι­κής του ΑΠΘ, την…

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Όργιο βίας- και πάλι ‑από τα ΜΑΤ κατά φοιτητών με χημικά και χειροβομβίδες

Πεδίο μάχης έκα­ναν για μια ακό­μη φορά το Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης τα ΜΑΤ και οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, εξα­πο­λύ­ο­ντας επί­θε­ση κατά…

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Απειλές και απαράδεκτη συμπεριφορά από διμοιρίτες των ΜΑΤ καταγγέλλουν δημοσιογράφοι

Απει­λές και αυθαί­ρε­τη συμπε­ρι­φο­ρά από αστυ­νο­μι­κούς των ΜΑΤ μέσα στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λουν δημο­σιο­γρά­φοι που βρέ­θη­καν σήμε­ρα στο ίδρυμα…

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Συνεχίζεται το κλίμα αστυνομοκρατίας — Ανακοίνωση Φοιτητικών Συλλόγων

Συνε­χί­ζε­ται για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη βδο­μά­δα η παρου­σία ισχυ­ρών αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, με πρό­σχη­μα τις εργα­σί­ες για την…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Αστυνομοκρατία στο ΑΠΘ: Κινητοποίηση Φοιτητικών Συλλόγων ενάντια στην παρουσία των ΜΑΤ

Κινη­το­ποί­η­ση των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων είναι σε εξέ­λι­ξη στην πρυ­τα­νεία του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου της Θεσ­σα­λο­νί­κης ενά­ντια στην παρου­σία δυνά­με­ων των ΜΑΤ…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ ενάντια σε φοιτητές-εργαζόμενους στο ΑΠΘ (VIDEO)

«Την παρου­σία δεκά­δων αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων, την αναί­τια χρή­ση χημι­κών και κρό­του λάμ­ψης μέσα στο χώρο του Πανε­πι­στη­μί­ου νωρί­τε­ρα σήμε­ρα», καταδικάζουν…