Περιήγηση: Αρχαιολογία

Πολιτισμός
“Περίπου 2.000” αντικείμενα έχουν κλαπεί από το Βρετανικό Μουσείο — Έντονες αντιδράσεις μετά τις παραιτήσεις

Περί­που 2.000 αντι­κεί­με­να, ανά­με­σά τους χρυ­σά κοσμή­μα­τα και πολύ­τι­μοι λίθοι, εκλά­πη­σαν από το Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο στη διάρ­κεια ετών, όμως οι…

Επιστήμη
Λίθινα εργαλεία καταγράφουν τρία κύματα μετανάστευσης των πρώτων Sapiens στην Ευρώπη

Λιβα­νέ­ζι­κα και γαλ­λι­κά λίθι­να εργα­λεία που κατα­σκευά­στη­καν έως και 54.000 χρό­νια πριν απο­κα­λύ­πτουν τρεις φάσεις των πρώ­των ανθρώ­πι­νων μετα­να­στεύ­σε­ων στην…

Ατέχνως
4 χρόνια από την αρχαιολογική ανακάλυψη της πιο παλιάς εκδοχής της Οδύσσειας

Ενώ πιο κρί­σι­μη από ποτέ –“μετα­ξύ σφύ­ρας και άκμο­νος” χαρα­κτη­ρί­ζουν την κατά­στα­ση της Αρχαιο­λο­γι­κής Υπη­ρε­σί­ας, δηλα­δή των δομών προ­στα­σί­ας της…

Επικαιρότητα
Στο φως δύο γιγάντιες σφίγγες που χτίστηκαν πριν από 3.300 χρόνια

Ομά­δα αρχαιο­λό­γων, κατά την απο­κα­τά­στα­ση του ταφι­κού συγκρο­τή­μα­τος του βασι­λιά Αμεν­χό­τεπ Γ΄ (Αμέ­νω­φις εξελ­λη­νι­σμέ­νο), ανα­κά­λυ­ψε δύο μεγά­λες Σφίγ­γες που χτίστηκαν…