Περιήγηση: Αρχαιολογικά ευρήματα

Διεθνή
Αρχαία χρυσά κοσμήματα ανακαλύφθηκαν στο Τελ ελ-Αμάρνα της Αιγύπτου

Ένας πολύ­τι­μος αρχαί­ος θησαυ­ρός με κοσμή­μα­τα εντο­πί­στη­κε κατά τη διάρ­κεια ανα­σκα­φών από την αιγυ­πτια­κή-αγγλι­κή αρχαιο­λο­γι­κή απο­στο­λή που συν­δέ­ε­ται με το…

Ατέχνως
4 χρόνια από την αρχαιολογική ανακάλυψη της πιο παλιάς εκδοχής της Οδύσσειας

Ενώ πιο κρί­σι­μη από ποτέ –“μετα­ξύ σφύ­ρας και άκμο­νος” χαρα­κτη­ρί­ζουν την κατά­στα­ση της Αρχαιο­λο­γι­κής Υπη­ρε­σί­ας, δηλα­δή των δομών προ­στα­σί­ας της…

Επικαιρότητα
Στο φως δύο γιγάντιες σφίγγες που χτίστηκαν πριν από 3.300 χρόνια

Ομά­δα αρχαιο­λό­γων, κατά την απο­κα­τά­στα­ση του ταφι­κού συγκρο­τή­μα­τος του βασι­λιά Αμεν­χό­τεπ Γ΄ (Αμέ­νω­φις εξελ­λη­νι­σμέ­νο), ανα­κά­λυ­ψε δύο μεγά­λες Σφίγ­γες που χτίστηκαν…