Περιήγηση: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος

Επικαιρότητα
Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα μεταξύ των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου — Αρνητικός ο Ιερώνυμος

Ένα επι­βε­βαιω­μέ­νο κρού­σμα υπήρ­ξε μετα­ξύ των μελών της Διαρ­κούς Ιεράς Συνό­δου που συνήλ­θε για τον μήνα Νοέμ­βριο, στις 4–5‑6/11, σύμφωνα…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Μουτράκια

Εκκλη­σια­στι­κό ξεκα­τί­νια­σμα προ­έ­κυ­ψε με τις Εκκλη­σί­ες Μόσχας και Ελλά­δας όπου ο Πατριάρ­χης Μόσχας Κύριλ­λος, μετά τον Οικου­με­νι­κό Πατριάρ­χη Βαρ­θο­λο­μαίο, σταμάτησε…